Energetické auditorství

Naše společnost v oblasti energetického auditorství provádí

PENB – průkaz energetické náročnosti budovy (podle § 6a odst. 7 zákona č. 406/2006 Sb.)

Průkaz energetické dokumentace staveb ( dále jen PENB ) je dokument, který je do stavební dokumentace objektu zahrnut od 1. ledna 2009. Jedná se o protokol prokazující energetickou náročnost budovy a grafické znázornění energetické náročnosti budovy v souladu s vyhláškou č. 148 ze dne 18.6.2007 o energetické náročnosti budovy. Výsledkem PENB je určení klasifikační třídy ( A až G ) energetické náročnosti hodnocené budovy.

Povinnost zpracovat PENB platí od 1.1.2009

Od povinnosti zpracování průkazu jsou osvobozeny pouze samostatné budovy do 50 m2, budovy užívané občasně (např. kostely), dále nevytápěné zemědělské stavby, výrobní haly a další podobné výjimky. Od. 1. 1. 2009 musí být PENB vyvěšen v budovách s podlahovou plochou nad 1000 m2, které jsou určené pro poskytování služeb veřejnosti, konkrétně jde o budovy využívané pro školství, zdravotnictví, kulturu, obchod, sport, ubytovací a stravovací služby a také budovy veřejné správy a zákaznických středisek v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací.

Kontroly klimatizačních systémů (podle § 6 odst. 8 zákona č. 406/2006 Sb.)

Klimatizačním systémem se rozumí soubor všech zařízení a prvků na úpravu parametrů vnitřního prostředí spojené s ohřevem, chlazením, zvlhčováním a filtrací vzduchu, které jsou součástí stavby. Vlastník nebo provozovatel klimatizačního systému se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW je povinen zajistit každé 4 roky pravidelnou kontrolu klimatizačního systému podle zákona č. 406/2000 Sb. § 6 odst. 7. Kontrolu klimatizačních systémů mohou provádět pouze osoby podle zákona č. 406/2000 Sb. § 10, tj. energetický auditor, nebo osoby autorizované podle zvláštního právního předpisu (§ 5 odst. 3 písm. e) a f) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů) přezkoušené ministerstvem z problematiky užití účinnosti energie a návrhů opatření.

Zpracování projektové dokumentace a odborných posudků (přikládaných k žádostem o dotaci v programu Zelená úsporám)

K žádosti o poskytnutí dotace z programu je třeba vždy přiložit projektovou dokumentaci, ze které je patrný rozsah a způsob provedení podporovaných opatření a také to, že tato opatření splňují požadavky programu Zelená úsporám. Požadavky na minimální rozsah projektu k žádosti o dotaci stanovuji přímo podmínky v dotačním programu. Součástí projektové dokumentace také musí být odborný posudek, který vypočítá měrnou roční potřebu tepla na vytápění před navrhovanými úpravami objektu a po provedení navrhovaných stavebních úprav ( zateplení, výměny oken, apod. ) zajišťujícími úspory energie na vytápění.